scholia minora: Homerica, school text (?), mythology

Information on CPP 237 (TM 68604)

 • Author

  anon.

 • Mythology

  fr. 1: Pylos; Amathos (S);
  fr. 2: Argeiphontês (Q); Hermês (?); Argos.

 • Quoted authors

  [Homerus, Ilias 2]

 • Proper names

  fr. 1: Pylos; Amathos (S);
  fr. 2: Argeiphontês (Q); Hermês (?); Argos.

 • Contents

  scholia minora to Iliad 2.50-109, with two mythographic explanations.

 • Bibliography

 • Editio princeps

  P.Oxy. 67, 4631 = J. Spooner, Nine Homeric Papyri from Oxyrhynchos, Firenze 2002, p. 57-82.

 • Hand

  small, informal, round, mostly upright, not strictly bilinear, somewhat irregular, though fluent, written without much care by a fairly practised hand which may be that of a student or of a teacher; the letters are usually separated, but frequently touch; there are a few ligatures and some letters are decorated with roundels and serifs.

Fr.1
01     λιγυφθο]γ’γ̣οισι                         ο̣ξυφωνο̣ις̣
02     ηγειρο]ν̣[τ]ο̣[ ]                         συνηθρ̣ο̣ι̣ζ̣ον̣[το
03     ιζε]                                             εκαθιζε̣
04     πυ]κ̣ι̣νην                                   συνε̣[τ]η̣ν
05     ηρ]τ̣υ̣ν̣ε̣το                                   π̣α̣ρ̣ε̣σ̣κευαζ̣ε̣
06     εν]υ̣π̣ν̣ι̣[ο]ν                              εν υπνωι ων1
07     εωι]κ̣ε̣ι̣                                        ωμο̣ιουτο
08     απ]ο̣π̣τ̣α̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣                         αποστ̣α̣ς̣
09     ανη]κ̣ε̣[ ]                                   εφη̣κε
10     η θεμις ε]σ̣[τ]ι̣                         ως π̣ρ̣οσ̣η̣κ̣[ον ε
11                         στι
12     πολυκλ]η̣ισσι                         πολ̣υ̣καθεδ̣[ροις
13     ερη]τ̣υ̣ειν                                   κ̣ω̣λ̣υε̣ιν̣
14     ημ]α̣θο̣ε̣ντος                         ουτ̣ω̣ς ημα̣[θοεις η
15          Πυλος καλ̣ε̣ιτ̣αι α̣π̣ο̣ τ̣ο̣υ̣ ̣[
16          θ̣ε̣ο̣ντος ποταμου
17     ηγη]τ̣ο̣ρ̣ε̣ς                         ηγεμονες
18     με]δ̣οντες                         βασ̣ιλ̣εις
19     κε]ν̣ φαιμεν2                    μεμφειν
20     νοσ]φ̣ι̣ζ̣οι̣μεθα               χ̣ω̣ριζοιμεθα
21     νε]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣3                         π̣ορ̣[ευ]ε̣σθαι4
22     π̣ο̣ι̣μ̣ε̣ν̣ι λ̣αων̣               β̣[ασ]ιλε̣ι των̣ ο̣χ̣[λων
23     σκηπτο]υ̣χοι                    σκηπτοφορ̣[οι
24     επεσσευ]ο̣ντο               εφωρμων̣[το5
25     αδιν]α̣ω̣ν̣                         αθρο̣ων
26     γλαφ]υ̣ρ̣η̣ς̣                    κοιλης
27     βοτρ]υ̣δο[ν]                    βοτ̣ρ̣υσι[
28     ειαρινοισιν]                    ε̣α̣ριν̣ο[ις
29     αλις]                              [δαψι]λ̣ω̣[ς
30     πεποτηα]ται                    πετ̣ο̣ν̣[ται
31     ηιονος ]                         [αιγ]ι̣αλο̣[υ

Fr.2
32     ε]σ̣τ̣ι̣χο̣ω̣ν[το]                    εν̣ [ταξει παρεγενοντο
33     ιλα]δ̣ο̣ν                         α̣θ̣ρ̣[οισει
34     οσσα] φη̣[μη]                    θεια κλη̣[δων
35     δεδη]ε̣ι̣                         δ̣ιαβοη[θεισα
36     ιεναι]                              π̣ορευθηναι
37     οτρ]υνο̣υσα̣                    π̣α̣ρ̣ο̣ξυ̣[νουσα
38     τ]ε̣τ̣ρ̣ηχει                         ετετρ̣[αχυτο
39     στ]ε̣ν̣αχιζετο6               εστεν[ε7
40     ιζον]των̣                         καθη[μενων
41     ο]μ̣α̣δ̣ο̣ς                         θορυ̣βος̣
42     σχ]ο̣ι̣α̣το̣                         επισχο̣[ι
43     ερ]η̣[τ]υ̣[θεν]                    κατειχο̣ν̣
44     κ]α̣με                         κα̣τεσκε̣[υασε
45     δ]ι̣α̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ω̣ι8                    α̣γ̣’γελωι9
46     αργειφο]ν̣τ̣η̣ι10               τωι11 ερ̣μ̣ε̣ι̣ ̣[
47     ε]φ̣ονευ̣σ̣εν η επι̣ αργο ̣[
48               ]ς
49     πλη]ξ̣ιππω̣ι12 [     ]     ιππικωι13
50               ] ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣] επικλειθε̣[ις
51                    ] ̣[     ] σ[ ̣ ̣] ̣ο̣[
52               ]     [               ] ̣[ ̣ ̣] ̣[
53               ]     [
54               ] ̣ε[
55               ] ̣ ̣ ̣[
56     ερεισα]μ̣ε̣ν̣ο[ς
57     μετηυ]δ̣α [
- - - - - - -         

Fr.3
- - - - - - -         
58     ]ε̣ιν[
59     ]δε̣[
60     ]ο̣λ[
61     ] ̣ ̣[
62     ] ̣[
63     ]α̣ ̣[
64     ]τ̣οσ[
65     ]σ̣ ̣[
- - - - - - -         

Apparatus


06 n. 01 εν υπνωι ων corr ed. pr. : ενυπνον̣ P
19 n. 02 φαιμεν corr ed. pr. : φεμεν P
21 n. 03 νε]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ corr ed. pr. : ]ε̣σ̣τ̣α̣ι̣ P
21 n. 04 π̣ορ̣[ευ]ε̣σθαι corr ed. pr. : π̣ορ̣[ ̣ ̣]ε̣σται P
24 n. 05 εφωρμων̣[το corr ed. pr. : εφωρμουν̣[ P
39 n. 06 στ]ε̣ν̣αχιζετο add ed. pr. : ]ε̣ν̣αχιζε P
39 n. 07 εστεν[ε vel εστεν[αζε suppl ed. pr.
45 n. 08 δ]ι̣α̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ω̣ι add ed.pr. : ]ι̣α̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ω̣ P
45 n. 09 α̣γ̣’γελωι add ed. pr. : α̣γ̣’γελω P
46 n. 10 αργειφο]ν̣τ̣η̣ι add ed. pr. : ]ν̣τ̣η̣ P
46 n. 11 τωι add ed. pr. : τω P
49 n. 12 πλη]ξ̣ιππω̣ι add ed. pr. : ]ξ̣ιππω̣ P
49 n. 13 ιππικωι add ed. pr. : ιππικω P