commentary (selected lemmata): Homerica, mythology

Information on CPP 206 (TM 60423)

 • Author

  anon.

 • Mythology

  fr. a, col. II: Laodikê (2); Helenê (R); Lykaôn; Antênôr; Andromachê.

 • Quoted authors

  [Homerus, Ilias 6]

 • Proper names

  fr. a, col. II: Laodikê (2); Helenê (R); Lykaôn; Antênôr; Andromachê; Zeus (Q + 1); Odysseus (Q); Aidês [Haidês] (Q, R);
  fr. b, col. I: Tydeus (Q); Ilios (2Q, R); Paris (Q + R + 2); *Ais [Haidês] (Q, R).

 • Contents

  scholia on selected lemmata from Ilias 6.236, 252-288, with a reference of uncertain nature to Laodice, Antenor and Lycaon.

 • Bibliography

  H. Erbse, pap. V (vol. II, p. 124-128); cf. A. Lamedica Nardi,SCO 26 (1977), p. 133-155.

 • Editio princeps

  Mélanges Maspero, II, 1934-1937, p. 148-151 (W.G. Waddell)

 • Hand

  small to tiny, informal, round, upright, generally bilinear, fairly regular, rapidly written by an experienced scribe, mostly separating the letters, but using many cursive forms and occasional ligatures, without decorations.

Fr. A
Col. 1
- - - - - - -         
01                         ]ν
02                    οὐ]κ ὀρθῶ(ς)1
03                         ] ̣ταδ(ε)2
04                         ]α γ(ὰρ)
05                         ]α̣ς̣ τ(ῶν)3
06                         ]έβη
07                         ]ου ̣4
08                    ]ων κ(αὶ)
09          εὔχεσ]θαι ανώ‐5
10     [γει          ]6 πρ(ὸς)7 ἑκά‐
11     [στην     ]8στέλλειν
12               ]ου τ(ῶν) ἀλλο‐
13               ] ̣τας ̣[9
- - - - - - -         
Col. 1
01                         ] ̣ ̣ ̣ ̣[
02     ̣ν ̣ ̣ ̣ ποιεῖσθαι ἐξόδους [ ̣ ̣] ̣10
03     φ ̣ ̣ ̣ ̣λ̣ ̣ν11 δ’ αν[ ̣]σ̣σ12 ευδο ̣ω[13
04     ὑ[π]ολάβοι ὅ(τι) ἡ Λαοδίκη σὺν τῆ[ι ʽ Ελένηι14
05     ̣ ̣Λ̣υκάονι. ὁ δ’ ʼ Αντήνωρ ἴσην[
06     π(αρὰ) το[ῖ]ς βαρβάροις κ(αὶ) δι ̣ ̣ω̣σ̣ερο̣[15
07     [ο]ὖν16 πρὸς τὴν Λαοδίκην, ἵνα π[17
08     ̣ ̣ρ̣ι̣β̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣18 ταραχὴ γ(ὰρ) κατέσ[τη βέ‐]19
09     [β]ηκ’ ʼ Ανδρομάχη ἐπὶ τὸ τεῖχο(ς) ̣[20
10     › [ἐ]ξ [ἄ]κρης πόλιος Διϊ χεῖρας ἀνασχ[εῖν· διηι‐
11     ρημένως ἐξενήνοχ(εν)21 ἐξ ἄκρης π[όλιος· σύν‐
12     θετον ἐξ ἀκροπόλεως· ἐν ʼ Οδ[υσσείαι συν‐
13     θέτως εἰρ( )22, "ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπο[λιν δόλον ἤγαγε
14     δ[ῖ]ος ʼ Οδυσσεύς". κ(αὶ) πρ(ὸς) τὸ Διὶ̈ χεῖρ[ας ἀνασχεῖν ὅ(τι) τοῖς23
15     μ(ὲν) οὐρανίοις θεοῖς ἀναστείν[
16     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣( ̣) ̣ νανοις24 επ̣[25
17     [ ̣ ̣ ̣ ̣] τοὺς δ’ ὑποχθον[ίους κόπ‐
18     [τοντες] τὴν γῆν· "πολλὰ δ(ὲ) [καὶ γαῖαν πολυφόρβην
19     [χερσὶ]ν ἀλοία κικλ̣ή̣σκου[σ’ Αί̈δην
20     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ς26 κἀκεῖ λεκτέον· "π[ολλὰ δ(ὲ) μητρὶ φίληι ἠρή‐
21     [σατο] χεῖρας ὀρεγνύς." σ̣[
22     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣( ̣)]ἐπὶ τάδ̣(ε) [27
23               ] ̣[ ̣] ̣[28
- - - - - - -         
Fr. B
Col. 1
- - - - - - -         
01                         ]ε̣[6-8 letters] ̣ ̣ ̣[
02                         ] ̣αχος29 κακῶ(ν) ̣ ̣[ ̣] ̣ος30 ο̣τ̣[
03                    ]λέγων τὸ ἱερεῖον. >̣ αἴ κεν Τυδέο[ς υἱ‐
04     [ὸν ἀπόσχηι ʼ Ιλίου ἱ]ρῆς· τὸ σημεῖο(ν)31 ὅ(τι) θηλυκῶ[ς τὴν ῎ Ι‐
05     [λιον ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] > ἄγριον αἰχμητή[ν, κρατε‐
06     [ρὸν μήστωρα φ]όβοιο· τὸ σημεῖο(ν)32 ὅ(τι) [π]άλ[ι]ν φ[όβον
07     [τὴν φυγήν· ἄγριον] δ(ὲ)33 τῶι αἰχμάζειν ὅ(τι) αἰχμὰ[ς34
08     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἐγ]ὼ δὲ Πάριν (μετ)ελεύσομαι· (μετὰ) Π[άριν
09     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ν ἢ πρὸς Πάριν οὐκ αν ̣ ̣[
10     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ντιβην.35 ὥς κέ οἱ αὖθι /36 γαῖα [χάνοι
11     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]η̣ ὁ λέγων [ταῦ]τα37 κ(αὶ) κ(ατα)ρω‐
12     [μενος ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣βη38 ὁ Πάρ[ι]ς39 σῆς ἀ̣π̣ρ̣ο‐
13     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]νῦν δ’ ὄντως40 ἀδελφὸς ὢν
14     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣( ̣)] ̣ο ̣χεται41 τοῦτο
15     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]’ ως σὺν αἷς ἔχει ἄλ‐
16     [λαις42 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ὄ]φελον νῦν π(αρὰ) ̣ ̣( ̣)[43
17     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ἐν ἄλλοις μ̣[
18     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ο44 ἀντὶ (τοῦ)45 ὄφε̣λ̣ον [εἰ κεῖν(όν)46
19     [γε ἴδοιμι47 κατελθόντ’ ῎ᾼ̈δος] εἴσω,/48 φαίην κε[φρέν’ ἀ‐49
20     τέρπου ὀϊζύοις ἐκλελαθέσθαι ] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣[50
- - - - - - -         
Col. 2
two initial letters are visible: l. 12 δ , l. 14 σ̣.
Fr. C
- - - - - - -         
01     νος ἐγὼ[
02     ]α̣ ποτ[
03     ]γράφω σ̣[
04     ] περιπεσὼν ̣[
05     ]ν̣ [[κ̣α̣ι̣]] συνκα̣τ[
06     ] ̣( ̣)που[ ̣] ̣51 κ(ατὰ)52 ̣[
- - - - - - -         

Apparatus


02 n. 01 ὀρθῶ(ς) Erbse : ορθ`ω´ P
03 n. 02 ] ̣ταδ(ε) Erbse : ̣̅ τὰ σ̣(ύν) ed.pr.
05 n. 03 ]α̣ς̣ τ(ῶν) Erbse : ]α ο τ̣(ῶν) ed.pr.
07 n. 04 ]ου ̣ Erbse : ̣ ̣]ου·’ ed.pr.
09 n. 05 εὔχεσ]θαι ανώ‐ Erbse : ]θαιαν`ω´ ed.pr. : θαιαν`ω´ P
10 n. 06 [γει] Erbse : ] ed.pr.
10 n. 07 πρ(ὸς) Erbse : π(αρὰ) ed.pr.
11 n. 08 [στην] Erbse : ] ed.pr.
13 n. 09 ] ̣τας ̣[ Erbse : ] ̣τ̣α̣σ̣κ[ ed.pr.
02 n. 10 ἐξόδους [ ̣ ̣] ̣ Erbse : ἐξ̣ό̣δ̣ους ed.pr.
03 n. 11 ̣ν Erbse : ον ed.pr.
03 n. 12 αν[ ̣]σ̣σ Erbse : ἄν[ε]σις ed.pr.
03 n. 13 ευδο ̣ω[ Erbse : ευ̣δ̣οσ`ω´ ed.pr.
04 n. 14 τῆ[ι ʽ Ελένηι Erbse : τ̣ῆ̣ι[ ed.pr.
06 n. 15 δι ̣ ̣ω̣σ̣ερο̣[ Erbse : διό̣λ̣ως ερο ̣[ ed.pr.
07 n. 16 [ο]ὖν Erbse : ̣υν ed.pr.
07 n. 17 π[ Erbse : π(ερὶ)[ ed.pr.
08 n. 18 ̣ ̣ ̣ ̣ Erbse : σ̣τ̣ ̣ω ed.pr.
08 n. 19 κατέσ[τη βέ‐] Erbse : κατ̣έσ[τη καὶ βέ‐] ed.pr.
09 n. 20 τεῖχο(ς) ̣[ Erbse : τεῖχο(ς)[ ed.pr. : τειχ`ο´ P
11 n. 21 ἐξενήνοχ(εν) Erbse : ἐξενηνοχ(ὼς) ed.pr. : εξενηνοχ`ο´ P
13 n. 22 εἰρ( ) Erbse : εἰρ(ημένον) ed.pr. : ειρ⌉ P
14 n. 23 ὅ(τι) τοῖς Erbse : τοῖς] ed.pr.
16 n. 24 νανοις Erbse : ̣ανοις ed.pr.
16 n. 25 επ̣[ Erbse : ἐπ̣[ορεγόμενοι ed.pr.
20 n. 26 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ς Erbse : [ ̣ ̣ ̣ ὡ]ς̣ ed.pr.
22 n. 27 τάδ̣(ε) [ Erbse : τὰ σ(υν)[ ed.pr.
23 n. 28 ] ̣[ ̣] ̣[ Erbse : ] ̣ ̣ ̣ ̣[ ed.pr.
02 n. 29 ] ̣αχος Erbse : ]αχος ed.pr.
02 n. 30 ̣ ̣[ ̣] ̣ος Erbse : μ̣[ητ]ρὸς ed.pr.
04 n. 31 σημεῖο(ν) Erbse : σημει`ο´ P
06 n. 32 σημεῖο(ν) Erbse : σημει`ο´ P
07 n. 33 ἄγριον] δ(ὲ) Erbse : ] ̣ ed.pr.
07 n. 34 αἰχμὰ[ς Erbse : αἰχμα[ ed.pr.
10 n. 35 ̣ντιβην. Erbse : ν̣η̣τιβην ed.pr.
10 n. 36 / Erbse om ed.pr.
11 n. 37 [ταῦ]τα Erbse : τ̣α̣ῦ̣τα ed.pr.
12 n. 38 ̣βη Erbse : λ̣βη ed.pr.
12 n. 39 Πάρ[ι]ς Erbse : Πά̣ρ̣ι̣ς ed.pr.
13 n. 40 ὄντως Erbse : ὄντω[ς] ed.pr.
14 n. 41 ̣ο ̣χεται Erbse : ̣οσχ̣ε̣ται ed.pr.
16 n. 42 [λαις Erbse : [ ̣ ̣ ̣ ̣ ed.pr.
16 n. 43 ̣ ̣( ̣)[ Erbse : μ̣ ̣ ̣[ ed.pr.
18 n. 44 ̣] ̣ο Erbse : ‐ο]ιο ed.pr.
18 n. 45 ἀντὶ (τοῦ) Erbse : αντ`τ´ P
18 n. 46 [εἰ κεῖν(όν) Erbse : [ ed.pr.
19 n. 47 [γε ἴδοιμι Erbse : [ἰδοιμι ed.pr.
19 n. 48 / Erbse om ed.pr.
19 n. 49 κε[φρέν’ ἀ‐ Erbse : κε[ν φρέν’ ἀ‐ ed.pr.
20 n. 50 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣[ Erbse : ι̣ν̣῀ π ̣φ̣[ ed.pr.
06 n. 51 ] ̣( ̣)που[ ̣] ̣ Erbse : ] ̣ ̣ου ̣ ̣ ed.pr.
06 n. 52 κ(ατὰ) Erbse : κ`τ´ P