diegesis: mythology

Information on CPP 188 (TM 59371)

 • Author

  anon.

 • Mythology

  col. Y (= inv. 1006): Artemis; Phalaikos (S); Ambrakia (S);
  col. Z: Kydippê; Artemis; Akontios;
  col. 1: Êlis; Artemis; Zeus; Eileithyia; Apollôn;
  col. 2: Mousai [Muses] (Q); Apollôn; Pythô [Delphi]; Pêneios; Melikertês (Q); Bynê (Q);
  col. 3: Melikertês (2); Inô; Tenedos; Leleges; Orestês (?); Lesbos; Hippomenês (?); Leimônê; Athênai [Athens]; Hippos; Korê; Alôios (?); Halêios (?); Artemis;
  col. 4: Tyrsênoi [Tyrrhenians] (Q); Pelasgikon teichos (Q); Athênai [Athens]; Pelasgikoi horoi (?); Euthymos (Q + 1); Zeus (Q + 1); Pisa (Q); Temesê; Odysseus; Hêra; Prokleês; Argos; Hêra Samia (Q + 1); Hêraklês; Dionysos;
  col. 5: Androgeôs; Phalêron (S); Phalêrikos hormos; Peiraieus [Piraeus] Antigonê; Argô (Q); Panormos (Q); Argonautai; Kyzikos; Athêna;
  col. 7: Hermês Perpheraios (Q + 1); Ainioi [of Ainos] (Q); Ainos; Thraikê [Thrace];
  col. 8: Epeios; Hermês; Skamandros; Ainos; Apollôn; Argô (Q); Polyklês

 • Quoted authors

  [Callimachus, Aetia 3, 4; Iambi; Lyrica; Hecale, Hymni 1, 2]; Aesopicum; Archilochus; Ion; Thales.

 • Proper names

  col. Y (= inv. 1006): Artemis; Phalaikos (S); Ambrakia (S);
  col. Z: Kydippê; Artemis; Akontios; Pythagoras (?, R);
  col. 1: Êlis; Artemis; Zeus; Eileithyia; Apollôn; Pisa (Q); Euthyklês (Q + 1); Olympioneikês [Olympionikês];
  col. 2: Apollôn (2); Euthyklês; Zeus; Mousai [Muses] (Q); Pythô [Delphi]; Pêneios; Abdêra (Q + 1); Prourides pylai; Melikertês (Q); Bynê (Q);
  col. 3: Melikertês (2); Inô; Tenedos; Leleges; Orestês (?); Lesbos; Liparaio[ ?; Tyrsên[ ?; Hippomenês (?); Leimônê; Athênai [Athens]; Hippos; Korê; Alôios (?); Halêios (?); Artemis;
  col. 4: Tyrsênoi [Tyrrhenians] (Q); Pelasgikon teichos (Q); Athênai [Athens]; Pelasgikoi horoi (?); Euthymos (Q + 1); Zeus (Q + 1); Pisa (Q); Temesê; Odysseus; Hêra; Prokleês; Argos; Hêra Samia (Q + 1); Hêraklês; Dionysos; Ephesos (Q); Pasiklês (Q + 2); Ephesioi [Ephesians]; Hêraion;
  col. 5: Androgeôs; Phalêron (S); Phalêrikos hormos; Peiraieus [Piraeus]; Oisydrês Thraix (Q +

 • Contents

  diegeseis of Callimachus' Aetia 3 and 4, Iambi, Lyrica, Hecale, Hymni 1 and 2.

 • Bibliography

  R. Pfeiffer, SB Bayer. Akad., 1934, Heft 10; idem, Callimachus I, p. 71-73, 85-87, 91-92, 95, 97-99, 101-111, 123, 163, 172, 174, 177, 185, 189, 193, 195-196, 198-200, 205, 216-218, 223, 227 = Callimachus II, pap. 8 (p. XII-XIII) and p. 41, 46; A.S. Hollis, Callimachus, Hecale, Oxford, 1990, p. 65 + 135-136; C. Gallazzi, ZPE 80 (1990), p. 283-288; W. Clarysse, Egypt and the Hellenistic World, Leuven, 1983, p. 49; P. Knox, ZPE 96 (1993), p. 175-178; B. Bravo, Pannychis e simposio, Pisa-Roma, 1997, p. 101-104; A. Kerkhecker, Callimachus' Book of Iambi, Oxford, 1999 (passim); G. Bastianini, Pap. Lup. 9 (2000), p. 75-81; Thales CPF I.1***, no. 102, 1T.

 • Editio princeps

  Diegeseis di poemi di Callimaco in un papiro di Tebtynis, Firenze, 1934 (M. Norsa - G. Vitelli) = P.Mil.Vogl. 01, 18 (A.Vogliano, 1937) + ZPE 137 (2001), p. 7-18 (C. Gallazzi - L. Lehnus) [two additional fragments].

 • Hand

  small to medium-sized, informal, round, upright, generally bilinear, rather irregular in size and spacing, rapidly and proficiently written, though without particular care, with cursive elements and occasional ligatures; some letters are decorated with hooks and serifs; despite the neat alignment of the columns, the lines are frequently uneven and irregularly spaced and the script is too careless to deserve being called "di un calligrafo" (ed. princ.).

Col. Y
01                         ]σ̣τ ̣[ ̣]ν̣ ̣ ̣ ̣[
02                         ] ̣ ̣λεσενε̣[
03                         τ]ῶ̣ν οἰκεί̣ω̣ν̣[
04                         ] τ̣ὰς χ̣εῖρας, ἀπ̣εσ[φάγη
05     ὑπὸ τῆς ἀπο]τ̣εκο̣ύσης̣ λεαίν[ης
06                    ὑπέ]σ̣χο̣ντο τ̣ῆι ʼ Αρτ̣έμ̣[ιδι
07                         ]

08                         ] ̣[ ̣]ν̣[ ̣ ̣] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ε̣[
09                         ] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣στ̣[
- - - - - - -         
Col. Z
01                                             ]ς παρθένου ἐκ
02                                        Κυδί]ππης μήλωι καλ‐
03     λίστωι ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ʼ1 μὰ τὴ]ν ῎ Αρτεμιν, ʼΑκον‐
04     τίωι γαμοῦμαι’     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣σ̣εν ηδεηδε
05                                             ]νετο·2ὡς δε ̣ε
06                                             ]η̣θει̣[ ̣ ̣ ̣]ι̣ν̣ ̣ ̣ρω
07                                             ] ̣γα̣μ[
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
- - - - - - -         
26                    ] ̣ ̣[
27                    ] ̣τ[
28                    ]υυ[
29                    ]
30                         ]ω̣ο̣ς
31                         ]
32                         ]
33                    ]τ̣[
34               ] ̣ωσ̣ε̣ ̣[
35               ]υομ̣ενων
36               ] ̣λουμε‐
37               ]τ̣ίμημα
38               ]

39               ]ν̣δε γενέσ̣θαι
40               ]ρου καὶ τ[
41               ]μ̣ιοσα ̣[
42               ] ̣ν κ̣αὶ
43               ] ̣εχει
44               ] ̣ια̣ν̣
Col. 1
08     ̣ ̣ ̣ ̣]κ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣]μ ̣ χ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[π]ροχείρως πα‐
09          ]
10 Εἴπ’ ἄγε μοι̣ ̣ ̣ ̣[ ̣] ̣ ̣ ̣α[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣3αιῆν̣ι̣ς4
11     Φ]ησὶν ἐν ῎ Ηλιδι ε̣ ̣[                    ] ̣ ̣ ̣ ̣ν̣τ[ ̣] ̣[γ]αμου‐
12     μένας παρθ[ένους                         ] ̣ ̣ο̣[ ̣ ̣] ̣ο̣υ̣ π[έ‐
13     πλους ἐχούσας σ̣[                         ] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ο̣υ̣[
14     ̣ ̣] δόρυ δὲ ἐν[
15     ̣δε φησιν α̣ ̣[5
16     ἄ̣ν̣δρα καθωπ̣[λισμένον6

17 ῎ Ωφ̣ελες7 οὐλοὸν ἐγ[
18     ]ε̣ι̣ς ʼ Ισίνδιον δ̣[8
19     ] ̣υπα[
20     ]σ̣ι̣σ̣[
11 lines lost
21     ̣ ̣] ̣[ ̣ ̣] ̣[
22     λισφ[ ̣] ̣ ια

23 Τεῦ δὲ χάριν [ ̣]ο̣ ̣ [9
24     κουσιν     ʽ Εξῆ[σ] φ̣[ησι γυναῖκας δ]υ̣σ‐
25     τοκούσας τὴν ῎ Αρτε̣[μιν καίπερ ο]ὖ‐
26     σαν παρθένον ἐπ̣[ικαλεῖν, ὅτι ̣ ̣] ̣ ̣
27     τη ἀπεκυήθη, ἢ ὅτι δ̣[ιὰ ἐφημοσύ‐10
28     νην τοῦ Διὸς ἡ Εἰλείθυια11 [αὐτὴν] τοῦ‐
29     τ’ ἔχειν ἔδωκεν ἐξ[α]ί̣ρετον, ἢ δι‐
30     ότι τὴν ἑαυτῆς μητ[έρα ἐ]λ̣ύσατο
31     τῶν ὠδίνων12 ὅτε̣ ἀπέτικτεν13
32     τὸν ʼ Απόλλωνα.
33 ῏ Ηλθες ὅτ’14 ἐκ Πίσης,15 Εὐθύκλεες, ἄν‐
34     δρας ἐλέγξας     Φη[σ]ὶν Εὐθυκλῆν
35     τὸν ʼ Ολυμπιονίκην16, πεμφθέν‐
36     τα πρεσβευτὴν καὶ ἀνακάμψαν‐
37     τα οἴκαδε σὺν ἡμιόνο̣ι̣ς̣ ἃ εἰλήφει
38     δῶρα παρά τινος ξένου, συκο‐
39     φαντηθῆναι ώς κατὰ τῆς πόλε‐
40     ως εἰλ]ηφότα· ἐφ’ ὧι κατεψήφ[ισα]ν̣17
Col. 2
41     αἰκίσασθαι [τ]ούτου τὸν ἀνδριάντα. ἐπεὶ δὲ
42     λοιμ[ὸ]ς ἐπικ̣α̣τ̣[έ]π̣[εσ]εν, ἔγνωσαν οἱ πολῖ‐18
43     ται αὐ[το]ῦ παρὰ τοῦ [ʼ Α]πόλλωνος ὡς διὰ τὴν
44     ἀ̣τιμ̣ί̣α̣ν̣19 α̣ὐτο̣[ῦ π]ρ̣ο̣σβέβλητ[αι α]ὐτοῖς.20
45     τὸ μὲν ἄγαλμα τ̣[οῦ εὐ]θυκλ[έο]υς κ̣ατ’ ἴσον
46     τῶι τοῦ Διὸς ἐτ̣[ίμη]σαν,21 ἔτι δὲ καὶ βω‐
47     μὸν ποιήσαντε[ς ̣ ̣] ̣τ̣[ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣]υ̣ ̣22[ ̣ἱ]σταμέ‐
48     νου μηνός.

49                         δ̅ [Αἰτίων]

50 Μοῦ]σαί μοι βασιλη[23     ±14     ἀεί]δειν
51     Α]ὕτη πρώτη ἐλ[ε]γ̣[εία     ]τ̣ρ̣ου̣[
52          ]ν̣ ἱστορία[          ]απερ[
53               ]σαι ̣[               ] ̣ει[
7 lines lost
54                                             ]ε
55                                             ]ο̣π̣ε[24
56     ̣ ̣]ι ̣ ̣[     ]ω̣[     ±9     ʼ Απ]όλ‐
57     λων γὰρ παῖς ὢν̣ κ̣[ρατήσας τοῦ] Πυ‐
58     θοῖ̣ δράκροντο[ς] ἀ[πενίψα]το [τὰς] χεῖ‐
59     ρας ἐν τῶι Πη[ν]ει[ῶι ̣ ̣]ν̣δ̣[ ̣]25 π̣α̣[ρα]κειμέ‐
60     νην δάφνην ει̣δ̣[ ̣ ̣] ̣ ει[ ̣ ̣] ̣ ἐκτεμὼν
61     περιβάλλει τῶι̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣] ειω̣ ̣ι.26

62 ῎ Ενθ’, ῎ Αβδηρ’, οὗ νῦν ̣[ ̣ ̣ ̣]λ̣εω27 φαρμακὸν
63     ἀγινεῖ28     ʼ Αβδήροις ὠνητὸς ἄνθρω‐
64     πος καθάρσιον τῆς πόλεως, ἐπὶ πλίν‐
65     θου ἑστὼς29 φαιᾶς, θοίνης ἀπολαύων
66     δαψιλοῦς30, ἐπειδὰν31 διάπλεως γένηται,
67     προάγεται32 ἐπὶ τὰς Προυρίδας καλου‐
68     μένας πύλας· εἶτ’ ἔξω τοῦ τείχους
69     περίεισι κύκλωι33 περικαθαίρων34
70     αὐτῶι τὴν πόλιν, καὶ τότε ὑπὸ
71     τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων λι‐
72     θοβολεῖται, ἕως ἐξελασθῆι τῶν
73     ὀρίων.

74 Α[ ̣ ̣ ̣ ̣]Μ̣ελικέρτα, μιῆς ἐπὶ πότνια Βύνη
Col.3
75     ʽ Εξῆς· ἐπεὶ σὺν35 Μελικέρτηι τῶι παιδὶ ἑαυ‐
76     τὴν κατεπόντισεν ʼ Ινώ,36 ἐξέπε‐
77     σεν εἰς αἰγιαλὸν τῆς Τενέδου τὸ σῶ‐
78     μ[α] τοῦ Μελικέρτου· τοὺς δὲ ἐκεῖ πο‐
79     τε κατοικοῦντας Λέλεγας ποιῆσαι
80     αὐτῶι βωμόν, ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ποιεῖ
81     θυσίαν, ὅ̣ταν π̣ε̣ρὶ μεγάλων φο‐
82     βῆται, το̣ι[ά]νδ[ε]· γυνὴ τὸ ἑαυτῆς βρέ‐
83     φος κα[ταθύσα]σ̣α̣ πα̣ραχρῆμα τυφλοῦ‐
84     ται. τοῦ[το δ’ ὕσ]τ̣ερον κατελύθη, ὅτε
85     οἱ ἀπὸ ʼ Ο̣[ρέστου] 37 Λέ[σβ]ον̣ ὤικησαν.
86 Νέκταρος ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ν38 ̣υ̣θιον γένος η‐
87     ραπεδ̣ο[               ]Λιπ̣αραι̣ο̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ο
88     Τυρσην̣[     ±9     ]ι̣ασ[
89     ̣ ̣ ̣]ετη̣σ̣[     ±9     ]δο[
90     ] ̣ ̣[
7 lines lost
91                                                       ] ̣τε[
92 Τὸν νεκρ[ὸ]ν ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣τ[39 ̣ ̣ ̣ ̣]υβατονισ
93     τιν αε`ο´υω40     [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]μ̣[ ̣]ν̣η̣41 ̣ενους πως42
94     αὑτου πα[ῖ]δ[α Λειμ]ώνη̣ν̣43 φθαρεῖσαν λά‐
95     θρα44 εἰς45 τὸν θ[άλα]μ̣ο̣ν [σ]υγκατακλείσας46
96     ἵππωι διὰ το[ύτ]ο̣[υ] διέφθειρεν·47 ὅθεν ʼ Αθήνη‐
97     σιν τόπο[ς] ῞ Ιππου καὶ Κόρης· τὸν δὲ
98     συγγενόμενον48 αὐτῶι δόρατι παίσας
99     νεκρὸν ἐξέδησεν ἵππου, ὥστε κα‐
100     τὰ τοῦ ἄστεος σύρεσθαι.49

101 Θεοὶ πάντες κομποῖς νεμεσήμονες, ἐκ δέ τε
102     πάντων     Κυνηγὸς †αλωιοσ†50 ἑλὼν
103     κάπρον ἐπεῖπεν οὐ δέον51 ʼ Αρτέμιδι ἀνα‐
104     τιθέναι52 τοὺς ἡγουμένους ἐκείνης
105     καὶ ἑαυτῶι ἀνήρτησε τὴν κεφαλὴν
106     τοῦ ὑὸς ἐξ αἰγείρου,53
107     ὑφ’ ἧι καθυπνώσας ἐπιπεσούσης αὐ‐
108     τῶι τῆς κεφαλῆς ἀπέθανεν.
Col.4
109 Τυρσηνῶν54 τείχισμα Πελασγικὸν εἶχέ
110     με γαῖα·55     ʽ Ιστορεῖ περὶ τῶν ʽ Αθήνη‐
111     σιν Πελασγικῶν ὅρων56 καὶ τοῦ ποιηθέν‐
112     τος ὑπ’ αὐτῶν τείχους .
__________
113 Εὐθύμου57 τὰ μὲν ὅσσα παραὶ Διὶ Πῖσαν ἔχοντι
114     ῞ Ο[τ]ι ἐν Τεμέσηι ἥρως περίλοιπος τῆς ʼ Ο‐ ›58
115     δ̣υ̣σσέως νεὼς ἐδασμοφόρει ἐπιχω‐
116     ρ[ίου]ς̣ τε καὶ ὁμόρους, οὓς κομίζοντας
117     αὐτῶι κ̣λ̣ίνην59 καὶ κόρην ἐπίγαμον
118     ἐ̣άσαντας ἀπέρχεσθαι ἀμεταστρε‐60
119     πτεί, ἕωθε̣[ν] δὲ τοὺς γονεῖς ἀντὶ παρ‐
120     θέ̣[ν]ου γυ̣[ναῖ]κα κομίζεσθαι61. τὸν δὲ
121     δ[ασ]μ̣ὸν [τοῦ]τον ἀπέλυσεν Εὔθυμος
122     πύ̣κ̣της [ ̣ ̣] ̣λ̣έχας62 τὰς [τῶι ἥρ]ωϊ κυ‐
123     ν ̣ ̣ζ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]φ̣ηα̣φησ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣
124     πρ[63                    ]το ̣[
125     συ[                         ] ̣ ̣[
4 lines lost
126                         ]γ̣ι̣ ̣ α̣φ̣[64
127          τὸ ξόα]νον τῆς ῞ Ηρας [ἀνδρι‐
128     αντοειδὲ]ς̣ ἐ[γέ]νετο ἐπὶ β̣ασ̣ι̣λέως
129     Προκ[λέους· τὸ]65 δὲ ξύ̣[λο]ν, ἐξ οὗ εἰργάσθη
130     ε ̣ ̣η[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ αμ[ ̣]σ ̣ ̣ν,66 ἐξ ῎ Αργους δέ φα‐
131     σι [τόδε τὸβρ]έτ̣[α̣]ς67 ἔτι πάλαι σανιδῶ‐
132     δες [κομι]σθῆναι κάταργον ἅτε μηδέ‐
133     πω π[ροκ]ε̣κοφυίας τῆς ἀγαλματομικῆς.
__________
134 ῞ Ηρηι τῆι68 Σαμίηι περὶ μὲν τρίχας ἄμπελος ἕρπει
135     Λέγεται ὡς τῆι Σαμίαι69 ῞ Ηραι περιέρπει70
136     τὰς71 τρίχας ἄμπελος, πρὸς δ’ ἐδά‐
137     φει λεοντῆ βέβληται,72 ὡς λάφυρα
138     τῶν Διὸς νόθων παίδων, ʽ Ηρακλέ‐
139     ους καὶ Διονύσου.
__________
140 ʽ Ηισύμνας73 ʽ Εφέσου, Πασίκλεες, ἀλλ’ ἀπὸ δαίτης
141     Φησὶν ὅτ[ι] Πασικλῆς ʽ Εφεσίων ἄρχων
142     ἐξ εὐωχίας ἀνέλυεν· ἐπιτιθέμε‐
143     νοι δέ τινες αὐτῶι ὑπὸ τοῦ σκότους
144     ἐδυσθετοῦν, ὅτε δὲ προῆλθον πρὸς74
145     τὸ ῞ Ηραιον, ἡ μήτηρ75 τοῦ Πασικλέους
146     ἱέρεια οὖσα διὰ τὸν ψόγον τοῦ
147     διωγμοῦ λύχνον ἐκέλευσεν προ‐
Col.5
148     ενεγκεῖν76 ‹οἱ›· οἱ δ̣ὲ̣ τυχόντες φωτὸ̣ς ἀνεῖ‐
149     λον αὐτῆς τὸ̣ν̣ παῖδα.

150 ῞ Ηρως ὦ κατὰ πρύμναν, ἐπεὶ τόδε κύρβις
151     ἀείδει     Φησὶν ὅτι ὁ καλούμενος "κα‐
152     τὰ πρύμναν ἥρως"77 ʼ Ανδρόγεώς ἐστιν·
153     πάλαι γὰρ ἐνταῦθα τὸν Φαληρικὸν 78
154     ὅρμον79 εἶναι, οὗ τὰς ναῦς ὁρμίζεσθαι
155     πρὶν γενέσθαι τὸν Πειραιᾶ.
_________
156 Οἰσύδρεω Θρήϊκος80 ἐφ’ αἵματι πολλὰ Θάσοιο
157     Φησὶν Παρίους Οἰσύδρην τὸν Θρᾶικα
158     φονε[ύ]σαντας81 διαπολιορκηθῆναι Θα‐
159     σι[ ̣ ̣ ̣ ̣]ως82 τὸ αρέσκον Βισάλταις83 [ἐ]πιτί‐
160     μιο[ν τ]ίνειν84 ἔχρησεν ὁ θεός· οἱ δετει‐
161     χο ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣αυνοθ ̣ ̣85[ ̣ ̣ ̣ ̣] Θ̣ασίοις ἐρ[ω]τῶ‐86
162     σ̣ι [ ̣ ̣ ̣ ̣]ε̣ιν87 ̣η ̣88 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]π̣έμπειν89 πα[
163     ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]90 ̣[ ̣] ̣α ̣91[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣π̣λ̣η̣ ̣κο92
164     ̣[

165 ̣]δε93 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣υ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ιδετω̣νδ ̣ ̣[94
166     Φ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]95π̣ισο[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]νο ̣[
167     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]τ̣αιομ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]καγ[
168     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]σχι̣[ ̣ ̣] ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]εναγι[
169     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣φοραν α ̣[96 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]σημαιν ̣[
170     ̣ ̣ ̣ ̣ ̣σδεου ̣ε97 φι̣[λάδελ]φον ἀπολελ[
171     ̣ ̣ ̣τ]ὴ̣ν̣ ʼ Αν[τ]ιγόνην ὡς οὐδὲ ἐκειν̣[

172 ῟ Ωδε̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣]γ̣είνεσθε98 Πανελλάδος,99 ὧδε τελέ[σ]σαι
173     Φ̣[η]σ̣ὶ Πευκετίων προσκαθημένων [τ]οῖς
174     τ̣ε̣ίχεσι τῆς ʽ Ρώμης τῶν ʽ Ρωμαίων Γά‐
175     ϊον100 ἐναλλόμενον καταβαλεῖν101 τὸν̣
176     ἐ]κείνων ἡγούμενον, τρωθῆναι102 δὲ εἰς
177     τὸν μηρόν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τῶι σκάζειν
178     δυσφορήσαντα παύσασθαι τῆς ἐθυμίας
179     ὑπὸ τῆς μητρὸς ἐπιπληχθέντα.

180 ʼ Αργὼ καὶ σὲ, Πάνορμε,103 κατέδραμε104 καὶ τεὸν105ὕδωρ
181     Φησὶ τοὺς ʼ Αργοναύτας, ὑδρεύσασθαι ἀ‐
182     ποβάντας εἰς Κύζικον ἀπολιπεῖν τὸν
183     λίθον106 ἐνθάδε ὧι ἐχρῶντο ἀγκύραι, ἅτε107
184     ἐλαφρότερον ὄντα—108 τοῦτον δ’ ὕστερον
185     καθιερωθῆναι109 ʼ Αθηνᾶι—,110 ἕτερόν γε μὴν
186     βαρύτερον ἀναλαβε[ῖ]ν.

187 Πάντα τὸν ἐν γραμμαῖσιν ιδὼν ὅρον ἧι τε φέρονται
188     Φησὶν ὅτι Κόνων κατηστέρισε τὸν Βερενί‐111
189     κης βόστρυχον,112 ὃν θεο[ῖς] ἀναθήσειν113 ὑπέσχε‐
190     το κείνη, ἐπειδὰν ἐπανήκηι ἀπὸ τῆς κατὰ Συ‐
191     ρίαν μάχης.
Col.6
               Τῶν δ̅ Αἰτίων Καλλιμάχου
                    διηγήσεις

192 ʼ Ακούσαθ’ ʽ Ιππώνακτος· οὐ γὰρ ἀλλ’ ἤκω
193     ʽ Υποτίθεται φθιτὸν ʽ Ιππώνακτα συγκαλοῦν‐114
194     τα115 τοὺς φιλολόγους116 εἰς τὸ117 Παρ‐
195     μενίωνος καλούμενον Σαραπίδειον·118 ἥκου‐
196     σι δ’ αὐτοῖς κατ’ εἴλας ἀπαγορεύει φθονεῖν
197     ἀλλήλοις, λέγων ὡς Βαθυκλῆς ʼ Αρκὰς τελευ‐
198     τῶν τήν τε ἄλλην οὐσίαν διέθετο καὶ δὴ
199     χρυσοῦν ἔκπωμα τῶι μέσωι τῶν υἱῶν
200     ʼ Αμφάλκηι ἐνεχείρισεν,119, ὅπως δῶι τῶι ἀρίστωι
201     τῶν ἑπτὰ σοφῶν. ὁ δὲ ἐλθὼν εἰς Μίλητον
202     ἐδίδου τοῦτο Θάλητι ὡς διαφέρ[ο]ντι τῶν ἄλλων,
203     ὁ δὲ ἀπέπεμψε120 πρὸς Βίαντα τὸν Πριηνέα, ὁ
204     δὲ πρὸς Περίανδρον τὸν Κορίνθιον, ὁ δὲ ὡς Σό‐
205     λωνα τὸν ʼ Αθηναῖον121, ὁ [δ]ὲ πρὸ[ς] Χίλωνα122
206     Λ[α]κεδαι[μό]νιον, ὁ δὲ πρὸς Π[ιτ]τακὸν τὸν Μι‐
207     τυλη[ναῖον, ὁ δ]ὲ πρὸς [Κ]λ̣εύ[βο]υ̣λ̣[ο]ν τὸν Λί[ν‐
208     δ̣ι̣[ο]ν. [τὸ δὲ ἔκπωμα] ὑπὸ τούτου [π]ε̣μφθ̣ὲν [ἦλ‐
209     θε πάλιν εἰς Θάλητα· ὁ] δὲ ἀνατίθη[σι] τ̣ῶι [Δ]ιδυ[μεῖ
210     ʼ Απ]ό[λλωνι δὶς λαβὼ]ν ἀριστε[ῖο]ν. τοιγαρ[οῦν
211     ἔφη ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]αιο ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ἀλλήλων̣
212     κρ ̣τ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ι̣ο̣ι̣σ̣τ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ἐ]ρίζεσθε.

213 ῏ Ην κε[ῖν]ος123οὑνιαυτός, ὧι τό τε πτηνόν Τἆλ‐
214     λ̣[α] ζῶια ὡμοφώνει124 ἀν̣[θ]ρώποις, μέχρι125
215     κ̣ατὰ λύσιν126 γήρως ἐπ[ρέ]σ̣βευσεν ὁ κύ‐
216     κνος πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ ἀλώπηξ τὸν
217     Δία ἐτόλμησεν μὴ δικαίως ἄρχειν φά‐
218     ναι. ἔκτοτε δὲ εἰς ἀνθρώπους μετήνεγ‐
219     κεν αὐτῶν τὴν φωνήν, καὶ λάλοι ἐγέ‐
220     νοντο· Εὔδημος δέ, φησίν, τὴν κυνὸς
221     ἔσχε127, Φίλτων δὲ ὄνου, παρεπικόπτων128
222     τούτους, ἴσως δὲ καὶ129 Σαρδιανὸν εἶπε
223     τὸν Αἴσωπον.
__________
224 Εἴθ’ ἦν,130 ἄναξ ὤπολλον, ἡνίκ’ οὐκ ἦα131
225     Καταμέμφεται τὸν καιρὸν ὡς πλούτου
226     μᾶλλον ἢ ἀρετῆς ὄντα, τὸν δὲ132
227     πρὸ αὐτοῦ133 ἀποδέχεται ὃς τῆς ἐναν‐
228     τίας ἦν τούτων γνώμης· παρεπι‐
229     κόπτει δὲ καὶ Εὐθύδημόν134 τινα, ὡς
230     κεχρημένον τῆι ὥραι πορισμῶι135, ὑ‐
231     πὸ τῆς μητρὸς πλουσίωι συσταθέντα.136
Col.7
232 Εἷς— οὐ137 γάρ; ἡμέων παῖ Χαριτάδεω καὶ σύ
233     Διεφέρετο ὁ ποιητὴς πρός τινα τῶν ἐφα‐
234     μίλλων· Σῖμος δέ τις παρατυχὼν παρυπέ‐
235     κρουεν ἄμφω παρενδεικνύμενος138 ἴσος εἶ‐139
236     ναι. Θρᾶικα δέ φησιν αὐτὸν καθεστά‐
237     ναι140 παιδοκλέπτης ἐστί. καὶ γὰρ τὸν
238     αἶνον141 παρατίθεται ἀκόλουθον,142 ὡς ἐν Τμώ‐
239     λωι δάφνη καὶ143 ἐλαία διεφέροντο ὑπὲρ144 πρωτείων
240     (παρεπεφύκεσαν δ’ ἀλλήλαις̣), διεξήιε‐
241     σαν δὲ τὰ προσόντα ἑαυταῖς χρήσιμα.
242     ἐπὶ πλεῖον δὲ διαφερομένων ὑπο‐
243     τυχοῦσα βάτος παλαιά· "πέπαυθε145
244     πρὶν εἰ146 μὴ ἐ[π]ίχαρτοι τοῖς147 δυσ[μ]ενέσι γε‐
245     νώμεθα" (π[αρ]επεφύκ̣[ει δ’ αὐ]τ̣αῖς).
246     πρ]ὸς ἣν ἀποβλέψασα [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ἡ δά‐
247     φν]η "ὦ κακὴ λώβη", φη[σίν], "ὡς δὴ μ]ί’ ἡ‐
248     μέ]ων καὶ σ[ύ; ̣ ̣ ̣]σεικο[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]σ̣υε148
249     ̣ ̣]ινητ̣[ ̣ ̣ ̣]α̣τωδ̣ρα[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]εισεισ149
__________
250 ῏̲ξ̲ε̲ῖ̲ν̲ε — συμβουλὴ ἐν τι τῶν ἱρῶν —
251     Γραμματο[δ]ι̣δάσκαλ[ο]ν150, ὄνομα ʼ Απολλώνι‐
252     ον, οἱ δὲ Κλέωνά τινα, ἰαβίζει ὡς
253     τοὺς ἰδίους μαθητὰς καταισχύνον‐
254     τα, ἐν ἤθει151 εὐνοίας ἀπαγ[ο]ρεύων τού‐
255     τωι δρᾶν, μὴ ἀλῶι.152
__________
256     ʼ Αλεῖος ὁ Ζεύς, ἁ τέχνα δὲ Φειδία153 Γνω‐
257     ρίμωι154 αὐτοῦ ἀποπλέοντι κατὰ θέαν155
258     τοῦ ʼ Ολυμπίου Διὸς εἰς ῏ Ηλιν διηγεῖται
259     μῆκος ὕψος πλάτος βάσεως θρόνου
260     ὑποποδίου αὐτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὅση ἡ
261     δαπάνη, δημιουργὸν156 Φειδίαν157 Χαρμί‐
262     δου ʼ Αθηναῖον.
__________
263     ʽ Ερμᾶς ὁ Περφεραῖος Αἰνίων158 θεός
264     Περφεραῖος ʽ Ερμῆς ἐν Αἴνωι159 τῆι
265     πόλει τῆς Θράικης τιμᾶται160 ἐντεῦ‐
Col.8
266     θεν· ʼ Επειὸς πρὸ τοῦ δουρείου ἵππου ἐδημι‐
267     ούργησεν ʽ Ερμᾶν, ὃν ὁ Σκάμανδρος πολὺς
268     ἐνεχθεὶς κατέσυρεν· ὁ δ’ ἐντεῦθεν προση‐
269     νέχθη εἰς τὴν πρὸς Αἴνωι θάλασσαν, ἀφ’ ἧς
270     ἁλιευόμενοί τινες ἀνείλκυσαν, αὐτὸν τῆι
271     σαγήνηι. ὅτε ἐθεάθαντο αὑτόν, καταμεμψά‐
272     μενοι τὸν βόλον, πρὸς ἀλέαν161 σχίζειν162 τε αὐ‐
273     τὸν καὶ παρακαίειν αὑτοῖς ἐπεχείρουν,
274     οὐδὲν δὲ ἧττον (?) ἔφθασαν ἢ τὸν ὦμον παί‐
275     σαντες τραύματος τύμον ἐργάσασθαι, διαμ‐
276     περὲς δὲ ἠσθένησαν· καὶ ὅλον αὐτὸν καίειν
277     ἐπεχείρουν, τὸ δὲ πῦρ αὐτῶι περιέρρει. ἀπει‐
278     πόντες κατέρριψαν163 αὐτὸν εἰς τὴν θάλασ‐
279     σαν. ἐπεὶ δ’ αὖτις ἐδικτυούλκησαν, θεὸν νο‐
280     μίσαντες εἶναι ἢ θεῶι προσήκοντα κα‐
281     θιδρύσαντο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἱερὸν164 αὐτοῦ,
282     ἀπήρξαντό τε τῆς ἄγρας ἄλλος παρ’ ἄλλου
283     αὐτὸ̣ν̣ πε̣[ριφέρω]ν. τοῦ δὲ ʼ Απόλλωνος χρή‐
284     σαντος εἰ[σεδέξαν]το τῆι πόλει καὶ παρα‐
285     π]λησίως τ[οῖς θεοῖς]165 ἐτίμων.166
__________
286     ʼ Α]ργώ κοτ’ἐμ[π]ν̣[έ]οντος167 ἤκαλον ν̣ότου     ʼ Επίνι‐168
287     κος Πυκλεῖ Αἰγινήτηι169 νικήσαντι διαύ‐
288     λωι ʼ Αμφορίτηι ἐν τῆι πατρίδι.170τὸ δ̣’ ἀ‐171
289     γώνισμ̣α172 τοῦτο· πρὸς τῶι τέρματι τοῦ
290     σταδίου κεῖται ἀμφορεὺς πλήρης ὕδα‐
291     τος, ἐφ’ ὃν δραμὼν κενὸς ὁ ἀγωνιζόμε‐
292     νος ἀναλαβὼν τὸν τὸν ἀμφορέα ἀνακάμ‐
293     πτει, προφθάσας δὲ νικᾶι. κατήχθησαν173
294     δὲ ἐντεῦθεν οἱ ʼ Αργοναῦται ἐπιβάντες
295     τῆς Αἰγίνης,174 ἡμιλλήσαν175 δὲ ἀλλήλοις176 ὑ‐177
296     δρεύομενοι ὑπὲρ τοῦ θᾶττον· ὁ δ’ ἀγὼν
297     ʽ Υδροφόρια178 καλεῖται.
__________
298     ʽ̲Ε̲ρ̲μ̲ᾶ τί τοι τὸ νεῦρον ὦ Γενειόλα     Φιλη‐179
299     τάδου παιδὸς εὐπρεποῦς ἐραστὴς ἰδὼν
300     ʽ Ερμοῦ ἄγαλμα ἐν παλαιστριδίωι180 ἐντε‐
301     ταμένον, πυνθάνεται μὴ διὰ τὸν Φιλη‐
302     τάδαν. ὁ δὲ φησιν ἄνωθεν εἶναι Τυρση‐
303     νὸς καὶ κατὰ μυστικὸν λόγον ἐντε‐
304     τάσθαι, ἐπὶ κακῶι δὲ αὐτὸν φιλεῖν τὸν
305     Φιλητάδαν.
__________
306     Τὰς ʼ Αφροδίτας181 — ἡ θεὸς γὰρ οὐ μία — ʼ Εν ʼ Α‐182
Col.9
307     σπένδωι τῆς Παμφυλίας τῆι Καστίνηι ʼ Α‐
308     φροδίτηι183 ὗς ἱερουργεῖται184     ἐντεῦθεν·
309     Μόψος ἀρχηγὸς185 τῶν Παμφυλίων186 ἐπὶ θήραν
310     ἐξιὼν εὔξατο αὐτῆι εὐβολήσας ὃ ἂν λά‐187
311     βοι πρῶτον καλλιερήσειν. καὶ δὴ θηράσας
312     κάπρον ἐτέλεσε τὴν ἐπαγγελίαν. ἀφ’ οὗ
313     καὶ Παμφύλιοι μέχρι νῦν τοῦτο ποιοῦ‐
314     σιν· εἰ μὴ γὰρ ἥδετο ἡ θεός, οὐκ ἂν ὁ Μό‐
315     ψος ἐκυνήγησεν188 τοῦτο. ἐπαινεῖ δὲ καὶ
316     τὴν ʼ Ερετριέων ῎ Αρτεμιν, ὅτι πᾶν τὸ
317     θυόμενον οὐκ ἀποσείεται.
__________
318     ʼ ̲Α̲λ̲λ’ οὐ τὸν ʽ Υψᾶν,189 τὸ σᾶμα μευ     Διημαρ‐
319     τημένως λέγεται παροιμία "ἁρπα‐
320     γὰ τὰ Κοννάρου"· "Κοννίδα" γὰρ χρὴ λέγειν.
321     ἐντεῦθεν γὰρ παρῆλθεν· Κοννίδας
322     μέτοικος ἐν Σελινοῦντι190 πλουτήσας ἐκ
323     πορνοβοσκίας παρὰ μὲν τὸν ἄλλον
324     χρόνον . εν ἐφήμιζεν,191 ὡς τὴν οὐσίαν192
325     τῆι τε ʼ Αφροδίτηι193 καὶ τοῖς φίλοις δια‐
326     νεμεῖν.194 τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ ἡ δι‐
327     αθήκη εὐρέθη περιέχουσα "ἁρπαγὰ
328     τὰ Κοννίδα"· ὅθεν ὁ δῆμος ἐξελθὼν
329     τοῦ θεάτρου ἤρπασεν τὰ Κοννίδα.
330     Σελινοῦς195 δὲ πόλις Σικελίας.
__________
331     ῎ Αρτεμι Κρηταῖον ʼ Αμνίσου πέδον     Τοῦ‐
332     το γέγραπται εἰς ἕβδομα θυγατρίου
333     γεννηθέντος Λέοντι γνωρίμωι τοῦ
334     ποιητοῦ, ἐν ὧι φησιν διενεγκεῖν
335     τῶν †δεμυηθεντων196 τῆι ῞ Ηβηι197 ὑπὸ198
336     τῶν ἄλλων θεῶν τὸν αἰσθέντα ὑπὸ199
337     τοῦ ʼ Απόλλωνος ὕμνον.200
__________
338     Μ̲ο ̲ῦ ̲σαι καλαὶ κἄπολλον, οἷς ἐγὼ σπένδω·201
339     ʼ Εν τούτωι πρὸς τοὺς καταμεμφομέ‐
340     νους αὐτὸν ἐπὶ τῆι πολυειδείαι ὧν γρά‐
341     φει ποιημάτων ἀπαντῶν φησιν ὅτι
342     ῎ Ιωνα202 μιμεῖται203 τὸν τραγικόν· ἀλλ’ οὐ‐
343     δὲ τὸν τέκτονά τις μέμφεται πολυειδῆ 204
344     σκεύη205 τεκταινόμενον.
Col.10
345     ʽ Η Λῆμνος τὸ παλαιόν, εἴ τις206 ἄλλη     Πρὸς τοὺς
346     ὡραίους φησίν·     ἡ Λῆμνος πάλαι ποτὲ εὐδαί‐207
347     μων γενομένη ἐκακοδαιμόνησε, ἐπιθεμένων208
348     τῶν θηλειῶν τοῖς ἄρρεσιν· διόπερ καὶ ὑμεῖς209
349     εἰς τὸ μέλλον ἀποβλέπετε.
__________
350     ῎ Ενεστ’ ʽ Απόλλων τῶι χορῶι     Παροίνιον210 εἰς
351     τοὺς Διοσκούρους· καὶ ʽ Ελένην ὑμνεῖ, καὶ πα‐
352     ρακαλεῖ τὴν θυσίαν δέξασθαι· καὶ προτροπὴ
353     τοῖς συμπόταις εἰς τὸ ἀγρυμνεῖν.
__________
354     ʽ Αγέτω θεός· οὐ γὰρ ἐγὼ δίχα τῶνδ’ ἀείδειν211     ʽ Εκ‐
355     θέωσις ʽ Αρσινόης· φησὶν δὲ αὐτὴν ἀνηρπάσ‐
356     θαι ὑπὸ τῶν Διοσκούρων καὶ βωμὸν καὶ τέ‐
357     μενος αὐτῆς καθιδρῦσθαι212 πρὸς τῶι ʽ Εμπορίωι.
__________
358     Δαίμονες εὐυμνότατοι, Φοῖβέ τε καὶ Ζεῦ, Διδύ‐
359     μω[ν] γενάρχα     ʽ Απ[ό]λλων ἐκ Δήλου ἀφικνεῖ‐213

360     ται εἰς τὸ τῆς Μιλήτου χωρίον ὃ καλεῖται
361     νῦν ἱερὰ ὕλη, 214 ἵνα Βράγχος.215
362                         ʽ Εκάλης
                              _________
363     ʽ Ακταίη τις ἔναιεν ʽ Ερεχθέος ἔν ποτε γουνῶι
364     θησεὺς φυγὼν τὴν ἐκ Μηδείης216 ἐπιβου‐
365     λὴν διὰ πάσηνς ἦν φυλακῆς τῶι πατρὶ Αἰγεῖ,
366     ἅτ’ αἰφνίδιον ἀνακομισθὲν ἐκ Τροιζῆνος
367     μειράκιον217 αὐτῶι οὐ προσδοκήσαντι. βουλό‐
368     μενος δ’ ἐπὶ τὸν λυμαινόμενον τὰ πε‐
369     ρὶ Μαραθῶνα ταῦρον ἐξελθεῖν ὅπως
370     χειρώσαιτο, καὶ εἰργόμενος, κρύφα218
371     τῆς οἰκίας ἐξελθὼν περὶ ἑσπέραν219 ἀ‐
372     πῆρεν.220 αἰφνίδιον δὲ ὑετοῦ ῥαγέντος
373     κατ’221 ἐσχατιὰν οἰκίδιον θεασάμενος
374     ʽ Εκάλης τινὸς πρεσβύτιδος ἐνταῦθα
375     ἐξενοδοκήθη. πρὸς δὲ τὴν ἕω ἀνασ‐
376     τὰς ἐξήιε̣ι222 ἐπὶ τὴν χώραν, χειρωσάμε‐
377     νος δὲ τὸν ταῦρον ἐπανήιει ὡς τὴν ʽ Εκά‐
Col.11
378     λην· αἰφνίδιο̣ν̣ δὲ̣ ταύτην εὑρὼν τεθνηκυῖ‐
379     αν ἐπιστε[νάξ]ας ὡς ἐψευσμένος τῆς προσδο̣‐
380     κίας, ὃ ἐφ[ ̣ ̣ ̣ ̣]εν223 μετὰ θάνατον εἰς ἀμοιβὴν
381     τῆς ξενίας τ̣α̣ύ̣τηι224 παρασχέσθαι225, τοῦτο ἐπε‐
382     τέλεσεν, δ[ῆ]μ̣ον226 συνστησάμενος ὃν̣ ἀ̣π’ αὐ‐
383     τῆς ὠνόμα̣[σ]εν, 227 καὶ τέμενος ἱδρύσατο228
384     ʽ Εκαλείου Δι[ό]ς.
__________
385     ̲Ζ̲η̲νὸς ἔοι τί κεν ἄλλο παρὰ σπονδῆισιν229 ἀείδειν
386     ʼ Ενταῦθα ʼ Αρκάδες καὶ Κρῆτες ἀντιποι‐
387     οῦνται τῆς Διὸς γενέσεως230 ἑκάτεροι λέ‐
388     γοντες παρ’ αὐ̣τ̣ο̣ῖς γεγεννῆσθαι τὸν θε‐
389     όν (Κρῆτες δὲ καὶ τάφον αὐτοῦ ἐπ̣ιδει‐
390     κνύντες, το[ῦ]τό γε ψευδόμενοι), ἀφορ‐
391     μὴν τοιαύτην231 εἰληφότες· τῆς γὰρ Παρ‐
392     ρασίας232 μοίρας ἔν τινι ὄρει θαμνώδει233 ἀπο‐
393     τεκοῦσα ʽ Ρέα τὸν Δία Νέδηι234 μιᾶι τῶν
394     ʼ Ωκεανίδων εἴσω τῆς Κρήτης φέρειν̣
395     ἐνεχείρισεν, ὅπως κρύφα τρέφοιτο ἐ‐
396     κεῖσε.
__________
397     ̲Ο̲ἷ̲ον ὁ τὠπόλλωνος ἐσείσατο δάφνινος235 ὅρπηξ
398     Προτερατευσάμενος ὡς ἐντεθεσμέ‐
399     νων καὶ τῶν ἀψύχων ἐπὶ παρουσί‐
400     αι τοῦ ʼ Απόλλωνος236 δαφνίνων τε
401     κλάδων σειομένων καὶ αὐτοῦ τοῦ
402     τεμένους, ἐπιλέγει̣237 δεῖν χορεύειν
403     τοὺς παῖδας καὶ κιθαρίζειν, γεγαλη‐238
404     νῶσθαι δὲ καὶ τὸ πέλαγος ἐφ’ ὕμνωι
405     τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς περιπαθεῖς ἀνέχειν
406     τοῦ θρηνεῖν. προσιστορεῖ δὲ καὶ τὸ πο‐
407     λύτεχνον τοῦ θεοῦ ὅτι καὶ τοξότης ἀ‐
408     γαθός ἐστι καὶ ἱατρὸς239 καὶ μάντις
409     καὶ ἐπόπτης τῆς τροφῆς τῶν θρεμ‐
410     μάτων, καὶ ὡς χαίρει πόλεων κτί‐
411     σεσιν οὐδ’ ἀρχιτεκτονίας ἀπολείπεται·
412     ἔτι δὲ τετραέτης ὢν ἐν τῆι Δήλωι
413     βωμὸν ἐκ κεράτων κατεσκευάσατο.
414     καὶ εἰδὼς† ὅτι Κυρήνης τὴν κτίσιν
415     Βάττωι τῶι Θηραίωι δεισήμηνε, κόρα‐
416     κα παρασχόμενος ἡγεμόνα· ὡς240 πρῶ‐
417     τον μὲν ἐν Σπάρτηι ἐτετίμητο241
418     δεύτερον242 δὲ ἐν Θήραι,243, τρί‐
Col.12
419     τον δὲ ἐν Κυρή̣ν̣η̣ι μ̣ε̣τὰ τὰς ἀποικία[ς ̣].
420     τὸν λέοντα ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣244 Βάττωι ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣245
421     μενον

Apparatus


03 n. 01 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ʼ VRS : ἐπιγράψας· suppl Vogliano
05 n. 02 ]νετο· VRS : το τῶι Δώρωι          ]νετο· suppl Vogliano
10 n. 03 ] ̣ ̣ ̣ ̣ VRS : ] ̣λ̣α̣τ̣ suppl Vogliano
10 n. 04 αιῆν̣ι̣ς VRS : αιῆν̣ι̣ς P
15 n. 05 ̣[ VRS : ι̣[ suppl Vogliano
16 n. 06 καθωπ̣[λισμένον suppl VRS : καθωπ̣[ Vogliano
17 n. 07 ῎ Ωφ̣ελες VRS : ῟ Ωδ’ ἕλες Vogliano
18 n. 08 ]ε̣ι̣ς ʼ Ισίνδιον δ̣[ VRS : Φησὶ σινδιον δ[ Vogliano
23 n. 09 [ VRS : [– – – – – – κικλήισ‐] Vogliano
27 n. 10 δ̣[ιὰ ἐφημοσύ‐ suppl VRS : ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] Vogliano
28 n. 11 Εἰλείθυια corr VRS : ειλιθυια P
31 n. 12 ὠδίνων corr VRS : ωδεινων P
31 n. 13 ἀπέτικτεν corr VRS : απετεικτεν P
33 n. 14 ὅτ’ corr VRS : κοτ P
33 n. 15 Πίσης, corr VRS : πεισησ P
35 n. 16 ʼ Ολυμπιονίκην corr VRS : ολυμπιονεικην P
40 n. 17 κατεψήφ[ισα]ν̣ suppl VRS : κατεψηφ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] Vogliano
42 n. 18 πολῖ‐ corr VRS : πολει‐ P
44 n. 19 ἀ̣τιμ̣ί̣α̣ν̣ corr VRS : α̣τειμ̣ι̣α̣ν̣ P
44 n. 20 α]ὐτοῖς. VRS : α]ὐτοῖς, ‹καὶ› Vogliano
46 n. 21 ἐτ̣[ίμη]σαν, corr VRS : ἐτ̣ε̣[ ]σαν, P
47 n. 22 ̣τ̣[ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣]υ̣ ̣ VRS : σ̣τ̣[ ̣]ν̣ ̣[ ̣ ̣]υ̣σ suppl Vogliano
50 n. 23 βασιλη[ VRS : βασιλῆ[α suppl Vogliano
55 n. 24 ]ο̣π̣ε[ suppl VRS : ] ̣π̣ε[ Vogliano
59 n. 25 ̣ ̣]ν̣δ̣[ ̣] VRS : τὴ]ν̣ δ̣[ὲ] suppl Vogliano
61 n. 26 ειω̣ ̣ι. VRS : ειω̣ν̣ι. suppl Vogliano
62 n. 27 ̣[ ̣ ̣ ̣]λ̣εω VRS : δ̣[ιάπ]λ̣εω‹ν› suppl Vogliano
63 n. 28 ἀγινεῖ corr VRS : αγεινει P
65 n. 29 ἑστὼς corr VRS : εστοσ P
66 n. 30 δαψιλοῦς corr VRS : δαψιλασ P
66 n. 31 ἐπειδὰν corr VRS : επιδαν P
67 n. 32 προάγεται corr VRS : προαγονται P
69 n. 33 κύκλωι VRS : κύκλωι ‹καὶ› Vogliano
69 n. 34 περικαθαίρων corr VRS : περικαθαίρει ‹ἐ›ν corr Vogliano : περικαθαιρειων P
75 n. 35 σὺν add VRS
76 n. 36 ʼ Ινώ, corr VRS : εινωι P
85 n. 37 ʼ Ο̣[ρέστου] suppl VRS : ο̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] Vogliano
86 n. 38 ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ν VRS : υ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ν suppl Vogliano
92 n. 39 ̣τ[ VRS : ι̣τ[ suppl Vogliano
93 n. 40 τιν αε`ο´υω Vogliano : τιναευω om VRS
93 n. 41 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]μ̣[ ̣]ν̣η̣ VRS : [῞ Οτι ʽ Ιππο]μ̣[έ]νη[ς suppl Vogliano
93 n. 42 ̣ενους πως VRS : ‹γ›ένους πως ‹—› suppl Vogliano
94 n. 43 Λειμ]ώνη̣ν̣ VRS : Λειμ]ωνί̣[δ]α Vogliano
95 n. 44 θρα VRS : θραι Vogliano
95 n. 45 εἰς corr VRS : ισ P
95 n. 46 [σ]υγκατακλείσας corr VRS : [σ]υνκατακλεισασ P
96 n. 47 διέφθειρεν· corr VRS : διεφθιρεν P
98 n. 48 συγγενόμενον corr VRS : συνγενομενον P
100 n. 49 σύρεσθαι. del VRS : συρεσθαι [[σ]] P
102 n. 50 †αλωιοσ† VRS : Αλωιος Vogliano
103 n. 51 οὐ δέον corr VRS : ω δέον Vogliano
104 n. 52 τιθέναι corr VRS : τιθοναι P
106 n. 53 αἰγείρου, del VRS : αιγειρου [[καθυπνους]] P
109 n. 54 Τυρσηνῶν corr VRS : τυρσινων P
110 n. 55 γαῖα· corr VRS : γαια· P
111 n. 56 ὅρων VRS : ορων ‹—› suppl Vogliano
113 n. 57 Εὐθύμου corr VRS : ευδημου P
114 n. 58 ʼ Ο‐ › VRS : ʼ Ο‐ om Vogliano
117 n. 59 κ̣λ̣ίνην VRS : [κ]λ̣ίνην Vogliano
118 n. 60 ἀμεταστρε‐ corr VRS : αμετασστρε P
120 n. 61 κομίζεσθαι corr VRS : κομιειζεσθαι P
122 n. 62 [ ̣ ̣] ̣λ̣έχας VRS : [ἐπ]ι̣λ̣έξας Vogliano
124 n. 63 πρ[ VRS : πρ ̣[ Vogliano
126 n. 64 ]γ̣ι̣ ̣ α̣φ̣[ VRS : ]ησ̣ο̣φ[ ̣ ̣] ̣[ Vogliano
129 n. 65 Προκ[λέους· τὸ] VRS : Προκ[λέος. τὸ] Vogliano
130 n. 66 ε ̣ ̣η[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ αμ[ ̣]σ ̣ ̣ν, VRS : ει ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ αμ[ ̣]σο̣ ̣ν, Vogliano
131 n. 67 [τόδε τὸβρ]έτ̣[α̣]ς VRS : [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ο̣τ̣α̣ς suppl Vogliano
134 n. 68 ῞ Ηρηι τῆι corr VRS : ηρητα P
135 n. 69 τῆι Σαμίαι corr VRS : `τη´ σαιμιαι P
135 n. 70 περιέρπει del VRS : περιερπει [[ν ε‐ P
136 n. 71 τὰς del VRS : λεγε]] τας P
137 n. 72 λεοντῆ βέβληται, del VRS : λεοντηνβεβληται P
140 n. 73 ʽ Ηισύμνας corr VRS : ησυμνασ P
144 n. 74 πρὸς add VRS
145 n. 75 μήτηρ corr VRS : μητερ P
148 n. 76 ενεγκεῖν VRS : [σ]ενεγκεῖν Vogliano
152 n. 77 ἥρως" VRS : ἥρως ‹Φαλεροῖ› add Vogliano
153 n. 78 Φαληρικὸν corr VRS : φαληρεικον P
154 n. 79 ὅρμον corr VRS : οιμον P
156 n. 80 Θρήϊκος VRS : θρηϊκος P
158 n. 81 φονε[ύ]σαντας corr VRS : φονε[υ]σαντες P
159 n. 82 ̣ ̣ ̣ ̣]ως VRS : ̣ ̣ ̣, ἕ]ως suppl Vogliano
159 n. 83 Βισάλταις corr VRS : βεισαλταισ P
160 n. 84 τ]ίνειν corr VRS : τ]εινειν P
161 n. 85 ̣αυνοθ ̣ ̣ VRS : ναῦν οθε̣ suppl Vogliano
161 n. 86 ἐρ[ω]τῶ‐ del VRS : ερωτωι P
162 n. 87 [ ̣ ̣ ̣ ̣]ε̣ιν VRS : [κελεύ]ειν suppl Vogliano
162 n. 88 ̣η ̣ VRS : [τ]ὴ[ν suppl Vogliano
162 n. 89 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]π̣έμπειν VRS : ναῦν ἀποπ]έμπειν suppl Vogliano
163 n. 90 ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] VRS : λ̣[ιν ̣ ̣ ̣ ̣] suppl Vogliano
163 n. 91 ̣α ̣ VRS : παλ̣ suppl Vogliano
163 n. 92 [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣π̣λ̣η̣ ̣κο VRS : [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]π̣λ̣η̣[ ̣]κο suppl Vogliano
165 n. 93 ̣]δε VRS : [῟ Ω]δε suppl Vogliano
165 n. 94 ̣ ̣[ VRS : [ ̣]σ̣[ suppl Vogliano
166 n. 95 Φ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] VRS : Φ̣[ησὶ ̣ ̣ ̣ ̣] suppl Vogliano
169 n. 96 α ̣[ VRS : αυ̣[ suppl Vogliano
170 n. 97 ου ̣ε VRS : οὔ[τ̣]ε suppl Vogliano
172 n. 98 γ̣είνεσθε VRS : γ̣[[ε]]ίνεσθε del Vogliano
172 n. 99 Πανελλάδος, corr VRS : παννελλαδοσ P
175 n. 100 ϊον VRS : ϊον P
175 n. 101 καταβαλεῖν corr VRS : κατακαλειν Vogliano : κατακαλειν P
176 n. 102 τρωθῆναι del VRS : [[ε]]τρωθηναι P
180 n. 103 Πάνορμε, corr VRS : παροσμε P
180 n. 104 κατέδραμε VRS : κα[τ]έδραμε Vogliano
180 n. 105 καὶ τεὸν corr VRS : χαιτεον P
183 n. 106 λίθον corr VRS : λινον P
183 n. 107 ἀγκύραι, ἅτε corr VRS : ἀγκύραι [[α]]· corr Vogliano : αγκυραια P
184 n. 108 ὄντα— VRS : ὄντα, Vogliano
185 n. 109 καθιερωθῆναι corr VRS : καταιερωθηναι P
185 n. 110 ʼ Αθηνᾶι—, VRS : ʼ Αθηνᾶι, Vogliano
188 n. 111 Βερενί‐ corr VRS : Βερνι‐ P
189 n. 112 βόστρυχον, corr VRS : βόσστρυχον, Vogliano : βοσστρυχον P
189 n. 113 ἀναθήσειν corr VRS : ἀναθήσιν Vogliano : αναθησιν P
193 n. 114 συγκαλοῦν‐ corr VRS : συνκαλοῦν‐ Vogliano : συνκαλουν P
194 n. 115 τα del VRS : τασυνκαλοντα P
194 n. 116 φιλολόγους VRS : φιλοσόφους Vogliano
194 n. 117 εἰς τὸ corr VRS : ιστο P
195 n. 118 Σαραπίδειον· corr VRS : Σαραπειδεῖον· Vogliano : σαραπειδειον P
200 n. 119 ἐνεχείρισεν, corr VRS : ἐνεχίρισεν Vogliano : ενεχιρισεν P
203 n. 120 ὁ δὲ ἀπέπεμψε del VRS : οσδεαπεπεμψε P
205 n. 121 ʼ Αθηναῖον corr VRS : αθηναιων P
205 n. 122 Χίλωνα corr VRS : Χείλωνα Vogliano : χειλωνα P
213 n. 123 ῏ Ην κε[ῖν]ος VRS : η`ν´κε[ ]ος P
214 n. 124 ὡμοφώνει corr VRS : ομοφωνει P
214 n. 125 μέχρι VRS : μ̣έχρι, ‹μετὰ τὴν Κρόνου› add Vogliano
215 n. 126 κ̣ατὰ λύσιν VRS : κατάλυσιν, Vogliano
221 n. 127 ἔσχε corr VRS : εκχε P
221 n. 128 παρεπικόπτων corr VRS : παρεκοπτων P
222 n. 129 καὶ VRS : καὶ ‹διὰ τοῦτο› add Vogliano
224 n. 130 Εἴθ’ ἦν, corr VRS : ειειθην P
224 n. 131 οὐκ ἦα corr VRS : ουκεα P
226 n. 132 τὸν δὲ corr VRS : τονδετονδε P
227 n. 133 αὐτοῦ VRS : αὑτοῦ Vogliano
229 n. 134 Εὐθύδημόν corr VRS : ευδημον P
230 n. 135 πορισμῶι corr VRS : πορισμον P
231 n. 136 συσταθέντα. corr VRS : συνσταθέντα. Vogliano : συνσταθεντα P
232 n. 137 Εἷς— οὐ corr VRS : ‹Ε›ἷς οὐ Vogliano : ϊσου P
235 n. 138 παρενδεικνύμενος corr VRS : παρεδικνύμεν[ο]ς Vogliano : παρεδικνυμενος P
235 n. 139 ἴσος εἶ‐ corr VRS : ἴσος ἶ‐ Vogliano : ισοσϊ P
237 n. 140 ναι VRS : ναι ‹———› add Vogliano
238 n. 141 αἶνον corr VRS : ωμον P
238 n. 142 ἀκόλουθον, corr VRS : [[κελευθον]] del Vogliano : κελευθον P
239 n. 143 δάφνη καὶ add VRS
239 n. 144 ὑπὲρ VRS : ϋπερ P
243 n. 145 πέπαυθε corr VRS : πέπαυσθε corr Vogliano : πεπαυθαι P
244 n. 146 πρὶν εἰ VRS : [[πρινει]] del Vogliano
244 n. 147 ἐ[π]ίχαρτοι τοῖς VRS : ἐ[π]ίχαρτοι ‹τοι›ς corr Vogliano
248 n. 148 σ[ύ; ̣ ̣ ̣]σεικο[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]σ̣υε VRS : σ[ύ; τί]ς εἶ; κό[προς εἶ] σ̣ύ ἐ‐ suppl Vogliano
249 n. 149 ̣ ̣]ινητ̣[ ̣ ̣ ̣]α̣τωδ̣ρα[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]εισεισ VRS : [λε]ινή· τ[ῆι β]άτωι ἄ̣ρα [ὅμοια σὺ τ]είσεις. suppl Vogliano
251 n. 150 Γραμματο[δ]ι̣δάσκαλ[ο]ν corr VRS : γραμματο[ ̣ ̣]δασκαλ[ ̣]υ P
254 n. 151 ἤθει corr VRS : ηθεις P
255 n. 152 μὴ ἀλῶι. corr VRS : μηαλλω Vogliano : μηαλλω P
256 n. 153 Φειδία corr VRS : φιδια P
257 n. 154 ρίμωι corr VRS : ρισμω P
257 n. 155 θέαν corr VRS : δεαν P
261 n. 156 δημιουργὸν corr VRS : δημιουργου P
261 n. 157 Φειδίαν corr VRS : Φιδίαν Vogliano : φιδιαν P
263 n. 158 Αἰνίων corr VRS : αινειων P
264 n. 159 Αἴνωι corr VRS : αιγεινωι P
265 n. 160 τιμᾶται corr VRS : τειμᾶται Vogliano : τειμαται P
272 n. 161 πρὸς ἀλέαν corr VRS : προσνεαν P
272 n. 162 σχίζειν corr VRS : σχίζιν Vogliano : σχιζιν P
278 n. 163 κατέρριψαν corr VRS : κατέρρειψαν Vogliano : κατερρειψαν P
281 n. 164 ἱερὸν VRS : ϊερον P
285 n. 165 θεοῖς] VRS : ἰδίοις] Vogliano
285 n. 166 ἐτίμων. corr VRS : ἐτείμων. Vogliano : ετειμων P
286 n. 167 ἐμ[π]ν̣[έ]οντος corr VRS : εν[ ]ν[ ]οντοσ P
286 n. 168 ʼ Επίνι‐ corr VRS : ʼ Επ‹ίν›ει‐ add Vogliano : επει P
287 n. 169 Αἰγινήτηι corr VRS : Αἰγεινήτηι Vogliano : αιγεινητηι P
288 n. 170 ʼ Αμφορίτηι ἐν τῆι πατρίδι. corr VRS : ἐν τῆι πατρίδι. ἀμφοριτηι corr Vogliano : αμφοτερητηι P
288 n. 171 τὸ δ̣’ ἀ‐ VRS : ‹ὄνομα› τ‹ῶι› ἀ‐ add Vogliano
289 n. 172 γώνισμ̣α VRS : γῶνι δ̣ι̣α Vogliano : γωνιμα P
293 n. 173 κατήχθησαν VRS : κατήχθη[[σαν]] del Vogliano
295 n. 174 Αἰγίνης, corr VRS : Αἰγείνης Vogliano : αιγεινησ P
295 n. 175 ἡμιλλήσαν VRS : ἡμιλλάσαν‹το› add Vogliano
295 n. 176 δὲ ἀλλήλοις VRS : [[δὲ]] ἀλλήλοις del Vogliano
295 n. 177 ὑ‐ VRS : ϋ‐ P
297 n. 178 ʽ Υδροφόρια corr VRS : ʽ Υδροφόρεια Vogliano : υδροφορεια P
298 n. 179 Φιλη‐ corr VRS : φιλι‐ P
300 n. 180 παλαιστριδίωι corr VRS : παλαιστριδείωι Vogliano : παλαιστριδειωι P
306 n. 181 ʼ Αφροδίτας corr VRS : αφροδειτας P
306 n. 182 ʼ Εν ʼ Α‐ corr VRS : ʼ Εν ʼ Ασ‐ Vogliano : ενασ P
308 n. 183 φροδίτηι corr VRS : φροδείτηι Vogliano : αφροδειτηι P
308 n. 184 ἱερουργεῖται VRS : ϊερουργειται P
309 n. 185 ἀρχηγὸς corr VRS : ἀρχηχος P
309 n. 186 τῶν Παμφυλίων add VRS : Παμφυλίων Vogliano
310 n. 187 εὐβολήσας ὃ ἂν λά‐ corr VRS : ευβολησασονειλα P
315 n. 188 ἐκυνήγησεν corr VRS : εκενηγησεν P
318 n. 189 ʼ ̲Α̲λ̲λ’ οὐ τὸν ʽ Υψᾶν, VRS : Αλλουτονυ[[γ̣]]ανοσ Vogliano
322 n. 190 ἐν Σελινοῦντι corr VRS : ἐν Σελεινοῦντι corr Vogliano : εμσειουντι P
324 n. 191 . εν ἐφήμιζεν, VRS : ἐ‹π›εφήμιζεν corr Vogliano
324 n. 192 οὐσίαν corr VRS : αισιαν P
325 n. 193 ʼ Αφροδίτηι corr VRS : ʼ Αφροδείτηι Vogliano : αφροδειτηι P
326 n. 194 νεμεῖν. VRS : νεμεῖ [[ν]]. del Vogliano
330 n. 195 Σελινοῦς corr VRS : Σελεινοῦς Vogliano : σελεινους P
335 n. 196 †δεμυηθεντων VRS : δευηθεντων Vogliano
335 n. 197 ῞ Ηβηι corr VRS : ηιβη P
335 n. 198 ὑπὸ VRS : ϋπο P
336 n. 199 ὑπὸ VRS : ϋπο P
337 n. 200 ὕμνον. del VRS : υμνον [[μουσαι]] P
338 n. 201 σπένδω· VRS : σπενδω· P
342 n. 202 ῎ Ιωνα VRS : ϊωνα P
342 n. 203 μιμεῖται corr VRS : μειμεῖται Vogliano : μειμειται P
343 n. 204 πολυειδῆ del VRS : πολυειδης P
344 n. 205 σκεύη del VRS : [[σ]] σκευη [[`σ´]] P
345 n. 206 εἴ τις corr VRS : ητισ P
346 n. 207 εὐδαί‐ VRS : ευδαι— P
347 n. 208 ἐπιθεμένων corr VRS : επιθεμενη P
348 n. 209 ὑμεῖς corr VRS : ημεισ P
350 n. 210 Παροίνιον corr VRS : παροιμιον P
354 n. 211 ἀείδειν corr VRS : αϊδειν P
357 n. 212 καθιδρῦσθαι corr VRS : καθιδρυσαι P
359 n. 213 ἀφικνεῖ‐ corr VRS : ἀφικνῖ‐ Vogliano : αφικνι‐ P
361 n. 214 ὕλη, del VRS : ‹α›ὐλή corr Vogliano : υληι P
361 n. 215 Βράγχος. VRS : βρα`γ´χος P
364 n. 216 Μηδείης corr VRS : μηδειας P
367 n. 217 μειράκιον corr VRS : μιράκιον Vogliano : μιρακιον P
370 n. 218 κρύφα VRS : κρυφα— P
371 n. 219 ἑσπέραν VRS : εσσπεραν P
372 n. 220 πῆρεν. corr VRS : πηρετ P
373 n. 221 κατ’ corr VRS : καθ P
376 n. 222 ἐξήιε̣ι corr VRS : εξησ̣ι P
380 n. 223 ἐφ[ ̣ ̣ ̣ ̣]εν VRS : ἐφ[ήμισ]εν suppl Vogliano
381 n. 224 τ̣α̣ύ̣τηι VRS : [αὐ]τῆι Vogliano
381 n. 225 παρασχέσθαι corr VRS : παρασσχεσθαι P
382 n. 226 δ[ῆ]μ̣ον VRS : δρ[όμ]ον Vogliano
383 n. 227 ὠνόμα̣[σ]εν, VRS : ὠνόμ[ασ]εν, Vogliano
383 n. 228 ἱδρύσατο corr VRS : εἱδρύσ̣α̣τ̣ο Vogliano : ειδρυσατο P
385 n. 229 παρὰ σπονδῆισιν corr VRS : παρασσπονδησιν P
387 n. 230 Διὸς γενέσεως corr VRS : διοσενεσεωσ P
391 n. 231 τοιαύτην corr VRS : τοσαυτην P
392 n. 232 ρασίας corr VRS : ρησιασ P
392 n. 233 θαμνώδει corr VRS : θαμνώδι Vogliano : θαμνωδι P
393 n. 234 Δία Νέδηι corr VRS : διαενενδη P
397 n. 235 δάφνινος corr VRS : δαφνικος P
400 n. 236 ʼ Απόλλωνος del VRS : α[[πο]]πολλωνος P
402 n. 237 ἐπιλέγει̣ del VRS : επιλεγειν P
403 n. 238 γεγαλη‐ VRS : γεγαλη— P
408 n. 239 ἱατρὸς VRS : ϊατροσ P
416 n. 240 ὡς VRS : ‹φησὶ› ὡς add Vogliano
417 n. 241 ἐτετίμητο corr VRS : ἐτετείμητο corr Vogliano : ετελειμητο P
418 n. 242 δεύτερον del VRS : δευτερονδευτερον P
418 n. 243 Θήραι, del VRS : θηραις P
420 n. 244 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ VRS : το̣ν ̣ ̣μ̣ suppl Vogliano
420 n. 245 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ VRS : κ̣α̣τα̣ ̣ ̣ ̣ suppl Vogliano